shareFacebookTwitterLinkedInEmailWhatsapp
Veelgestelde vragen

Hoe kunnen wij helpen?

  Algemene vragen

  Hoeveel woningen komen er op de Eilanden van Hain?

  Er komen ca. 235 woningen, waaronder ca. 20 vrije kavels.

  Wat is het prijsniveau van de woningen?

  Een indicatie voor het prijsniveau van de woningen is in deze fase nog niet bekend. Bij de start van de verkoop zijn de definitieve prijzen bekend.

  Wanneer komen de eerste woningen in de verkoop?

  De huidige prognose voor de start verkoop van de eerste woningen is begin 2021.

  Wanneer worden de eerste woningen opgeleverd?

  Bij een prognose start verkoop begin 2021 is de verwachting dat de eerste woningen eind 2022 opgeleverd worden.

  Komen er ook bedrijven en voorzieningen?

  Op de Eilanden van Hain worden geen bedrijfsruimtes of winkels ontwikkeld.

  Hoe kan ik als omwonende meedenken over de plannen?

  Meedenken over de plannen kan op verschillende manieren. Het is afhankelijk van de fase van het project en van het onderwerp. Meer informatie hierover staat op de pagina Burenoverleg.

  Algemeen over de nieuwbouwplannen

  Waarom komt er nieuwbouw op Slibkuil en Provily?

  Woningen zijn hard nodig in Zaanstad. De wachtlijsten voor sociale huur zijn lang. Ook de vrijesectorhuur- en de koopmarkt staan onder druk. En om meer doorstroming mogelijk te maken, zijn meer verschillende typen woningen nodig. Daarom komen op deze plek vrijesectorkoopwoningen.

  Wat wordt er gebouwd op Eilanden van Hain?

  Er komen ongeveer 235 koopwoningen, waaronder ca. 20 vrije kavels. Er komen geen bedrijven, winkels of andere voorzieningen.

  Komen er ook (sociale) huurwoningen?

  Nee, op de Eilanden van Hain komen alleen koopwoningen. De bedoeling is dat die een aanvulling zijn op de woningvoorraad van goedkopere huur- en koopwoningen die al in de regio staan. Zo kunnen mensen daarvandaan doorstromen en komen die woningen hopelijk weer vrij.

  Wat gebeurt er met de Romeinse vindplaats?

  Op het Provily-terrein zijn in de bodem de houten palen en structuur van een Romeinse wachttoren gevonden. Deze toren hoorde bij het meest noordelijke deel van Romeinse Rijk op het Europese vasteland. Archeologen ontdekten ook aardewerk en sporen uit de Vroege IJzertijd. De herinnering aan deze vindplaats krijgt straks een plek op de Eilanden van Hain. Waar en hoe is nog niet bekend. Na een inventarisatie van ideeën begin 2019, onderzoeken AM en gemeente wat haalbaar is. Het is de bedoeling dat  de geschiedenis van dit gebied ook zichtbaar wordt in de nieuwe woonwijk. AM werkt een ontwerp uit met varianten voor een mogelijke invulling. Later nodigen we geïnteresseerden uit de buurt en toekomstige bewoners uit om mee te denken over het ontwerp.

  Wat is de planning?

  De verwachting is dat de eerste woningen eind 2022 opgeleverd worden. Voor die tijd moet er nog veel gebeuren. Zo moeten er nog knopen worden doorgehakt over de toegangswegen naar de nieuwe wijk, de precieze ontwerpen van de woningen en over hoe de openbare ruimte wordt ingericht.

  Bouwverkeer en werkzaamheden

  Kunnen de bouwplannen wel doorgaan of speelt het stikstofprobleem hier ook?

  De stikstofdiscussie speelt ook in Krommenie. De bouwplannen zullen wel doorgaan, maar lopen mogelijk vertraging op. 

  Wanneer starten de eerste werkzaamheden?

  We streven ernaar in het voorjaar van 2020 de platanen te verplaatsen. De verwachting is dat we in de tweede helft van 2020 kunnen starten met opruimen en ophogen.

  Hoe rijdt het bouwverkeer straks naar en van de eilanden?

  De route van het bouwverkeer wordt momenteel onderzocht en begin 2020 gepresenteerd aan de buurt.

  Bij wie kan ik terecht als er tijdens de werkzaamheden iets niet goed gaat?

  Zodra de werkzaamheden van start gaan, komt er een speciaal telefoonnummer. Dit telefoonnummer wordt tijdig huis-aan-huis verspreid in een brief aan de direct omwonenden en vindt u dan ook op deze website.

  Verkeer van en naar de nieuwe wijk

  Komt er een nieuwe wegverbinding vanaf de Provincialeweg, langs de sportvelden (Sportlaan)?

  Bij het maken van een plan voor Eilanden van Hain hebben we onderzocht hoe we het extra verkeer zo min mogelijk door de bestaande wijken kunnen laten rijden. Ons voorstel was een nieuwe aansluiting te maken vanaf de Provincialeweg, langs de sportvelden. Er kleven grote nadelen aan deze nieuwe weg, die ook tot uiting zijn gekomen in het burenoverleg. Daarom is besloten dat deze nieuwe weg er niet komt. 

  Er verdwijnen parkeerplaatsen aan de Marslaan, hoe gaan jullie de parkeerdruk bij Sporting verminderen?

  Bij sportverenigingen moet in principe voldoende parkeergelegenheid zijn, zodat de buurt geen overlast ervaart. Omwonenden van Sporting Krommenie klagen nu al over de parkeerdruk in hun straat. Gemeente Zaanstad is met de voetbalvereniging in gesprek om de situatie goed in kaart te brengen. Waar bestaat de overlast exact uit? Gaat het om piekmomenten of is het structureel? En wat zijn mogelijke oplossingen? Ook bekijken gemeente en Sporting hoe ze bezoekers kunnen stimuleren om met de fiets te komen.

  Water en groen

  Wat gebeurt er met de platanen aan de Marslaan?

  Het vele groen in de omgeving is een van de pluspunten van de Eilanden van Hain. Daarom doen we er alles aan om de platanen aan de Marslaan te behouden. Ze krijgen wel een nieuwe plek. In het voorjaar van 2020 worden ze verplant naar de rand van de Marslaan. AM heeft de vergunning hiervoor inmiddels aangevraagd. Als voorbereiding zijn de kluiten in april 2019 al rondgegraven en zijn voedingsstoffen ingebracht. De bomen maken hierdoor nieuwe wortels aan en gaan op hun nieuwe plek sneller groeien. Zo brengen we de platanen in een goede conditie naar hun nieuwe plek. 

  Worden er bomen gekapt, en zo ja, waar?

  Op Slibkuil en Provily en ook net daarbuiten moeten bomen en ander groen verdwijnen. Dat is nodig om het terrein te kunnen ophogen en te kunnen bouwen. In het nieuwe plan komen veel nieuwe bomen en planten, zodat er groen terugkomt. 

  Blijven de vleermuizenroutes behouden?

  Vleermuizen gebruiken bomen voor hun oriëntatie om te foerageren en soms als verblijf. Gemeente Zaanstad heeft eisen gesteld aan het behouden van vleermuizenroutes. 

  Specifieke vleermuizenroutes zijn overigens niet vastgesteld in het nader natuuronderzoek 2019. Bij het maken van ons ontwerp houden we rekening met behoud en – indien dit niet mogelijk is – met het terugbrengen van doorgaande bomensingels die geschikt zijn als oriëntatie voor  vleermuizen. Daarnaast letten we ook op verlichting, zodat vleermuizen zo min mogelijk verstoord  worden.

  Wat wordt er gedaan om mogelijke overlast van bootjes te voorkomen?

  Door de vaarverbinding tussen de nieuwe wijk en de Ham zal het aantal bootjes toenemen. Gemeente Zaanstad is in gesprek met politie en Staatsbosbeheer om de handhaving voor eventuele overlast te organiseren. 

  Cultureel erfgoed

  Is er bij de besluitvorming m.b.t. de doorgraving van de Busch onderzoek gedaan naar het cultureel erfgoed?

  Er is nog geen besluitvorming geweest over de waterverbinding met de Ham. Bij de formele procedures zal dit onderzoek ingediend moeten worden.

  Proces en inspraak

  Wat is er tot nu toe gedaan aan participatie en wat gaat er in de toekomst nog gebeuren?

  Participatie met de buurt heeft plaatsgevonden in het burenoverleg. Begin 2020 presenteert AM een bijgewerkte versie van het plan, daarna gaan formele procedures lopen. Zie hiervoor verder bij de vraag over inspraak. In 2020 kunnen omwonenden meedenken over de Romeinse vindplaats en over de natuurgebieden van Staatsbosbeheer.

  Wat is er besproken in het burenoverleg met omwonenden?

  In het burenoverleg, dat is gestart in september 2019, is gesproken over het verkeer van en naar de nieuwe wijk, routes voor bouwverkeer, zandophoging, grondwaterhuishouding, natuur, recreatieve routes en erfgoed. De verslagen en presentaties van deze bijeenkomsten vindt u hier.

  Wat wordt er gedaan met de adviezen uit het burenoverleg?

  De komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt. Daarin worden onder meer de adviezen uit het burenoverleg afgewogen. Maar ook de eisen en kaders van gemeente, provincie en hoogheemraadschap, landelijke wet- en regelgeving, de technische (on)mogelijkheden, financiële haalbaarheid en de kwaliteitswensen die AM heeft voor de wijk. Begin 2020 wordt een bijgewerkte versie van het plan gepresenteerd aan de deelnemers van het burenoverleg.

  Wanneer en hoe is inspraak mogelijk?

  De komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt en gepresenteerd. Daarna start het proces waarin de formele procedure gaat lopen. De procedure heeft een formele inspraak waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend en daarna in bezwaar en/of beroep kan worden gegaan. Daarnaast zullen er ook verschillende vergunningen aangevraagd moeten worden. Ook bij deze vergunningen zijn het indienen van zienswijzen en bezwaar en/of beroep mogelijk.

  Over de draagvlakmeting

  Hoe heeft AM de vereiste draagvlakmeting gedaan?

  In de tender is vastgelegd dat de ontwikkelaar bij de uitwerking van de plannen ook onderzoek moet doen naar draagvlak voor de plannen in de omgeving (artikel 2.11 in de gunningsleidraad). Dit betekent dat AM in kaart moet brengen hoe mensen die invloed of impact ondervinden van de bouwplannen, over die plannen denken en erop reageren. Daarvan moet AM een rapportage maken voor de gemeente. De gemeente beoordeelt die tijdens de planologische procedure (bijvoorbeeld over het wijzigen of maken van een bestemmingsplan) of bij de behandeling van een omgevingsvergunning voor het bouwplan.

  Contact en informatie

  Ik heb een andere vraag, bij wie kan ik terecht?

  U kunt uw vraag mailen naar burenoverleg@eilandenvanhain.nl. Wij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk een reactie krijgt.

  Hoe kan ik op de hoogte blijven?

  U kunt zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief. Ook vindt u informatie in twee nieuwsbrieven die eerder huis-aan-huis zijn verspreid.